Referat fra udvalget for Teknik og Miljø d. 11/05 – 2020 pkt. 84

84. Vindmølle- og solcelleområde Als Enge

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra Eurowind om igangsætning af planlægningen for opstilling af vindmøller og solceller ved Als Enge.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om planlægningen skal igangsættes med fordebat og borgerinddragelse, når dette pga Covid-19 igen er sundhedhedsmæssigt forsvarligt. Udvalget skal samtidig tage stilling til, om der skal fremsendes en ansøgning til Miljøstyrelsen om at overtage kompetencen til at gennemføre miljøvurdering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At fagenheden Teknik og Byg påbegynder planlægningen for opstilling af vindmøller ved Als Enge samt etablering af en solcellepark i forbindelse med vindmøllerne.
  2. At der igangsættes fordebat og gennemføres borgerinddragelse, når dette pga Covid-19 igen er sundhedsmæssigt forsvarligt.
  3. At der fremsendes en ansøgning til Miljøstyrelsen om at overtage kompetencen til at gennemføre miljøvurdering.

Inddragelse

Fagenheden Teknik og Byg vil nedsætte en lokal følgegruppe, som fagenheden løbende vil holde orienteret om projektet.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 19 – vindmølleplanlægning

I kommuneplantillæg nr. 19 er der udpeget et potentielt område til opførelse af vindmøller ved Als Enge. Området har tidligere været udpeget af staten til opstilling af testmøller, men i kommuneplantillæg nr. 19 blev dette ændret til et vindmølleområde for Mariagerfjord Kommune.

Det er ikke i kommuneplantillægget bestemt, hvor mange vindmøller, der kan opstilles i området. Området er ikke udlagt til solcelleområde.

Ansøgning

Eurowind har søgt om to alternativer for opstilling af vindmøller ved Als Enge. Hovedforslaget er 8 vindmøller med en højde af 180 meter (Vestas V162-5,6 MW). Der søges om, at lokalplanen kan rumme vindmøller op til 7 MW. Alternativet er 10 vindmøller med en højde af 150 meter (Vestas V136-4,2 MW). Eurowind ønsker desuden at etablere en solcellepark med et bruttoområde på ca. 297 hektar og det endelige layout af parken vil blive på op til 150 ha (150 MW). Eurowind har i den forbindelse indgået kontrakt på nedlæggelse af i alt fire beboelser.

Den nye park er estimeret til mellem 115.000 og 130.000 MWh/år i alt, og en fuldt udbygget solcellepark forventes at kunne producere ca. 100.000 MWh/år i alt.

Etablering af vindmølle- og solcelleparken kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (tidligere benævnt VVM-redegørelse) med tilhørende plangrundlag i form af en lokalplan og et kommuneplantillæg og en miljøvurdering heraf i form af en miljørapport (tidligere benævnt strategisk miljøvurdering).

Myndighed

Kommunerne blev efter en ændring af Planloven i oktober 2019 myndighed på vindmøller over 150 meter, hvilket ikke har været tilfældet tidligere. Miljøstyrelsen varetager dog stadig opgaven for så vidt angår screening og miljøvurdering (VVM) af vindmøller over 150 meter.

Kommunen kan anmode om at overtage kompetencen til miljøvurdering fra Miljøstyrelsen. Kompetencen vil kunne overdrages i særlige tilfælde, hvis statens interesser i projektet er underordnede. Fagenheden vurderer, at der bør fremsendes en ansøgning herom, da det blandt andet er kommunen, der har den borgernære kontakt med beboerne i området samtidig med, at planprocessen og fremdriften i projektet på denne måde vil være uafhængig af Miljøstyrelsen.

Proces

Såfremt kommunen får overdraget kompetencen fra Miljøstyrelsen, er første skridt i processen herefter at gennemføre en fordebat, hvor kommunen indkalder idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten og til udlæg af solcelleparken. Heri vil også ligge en drøftelse af antallet af vindmøller og omfanget af solcelleparken, da dette ikke er fastlagt i kommuneplantillæg nr. 19 som det var tilfældet med Veddum Kær og Handest Hede.

Fagenheden foreslår, at fordebatten gennemføres, når det pga COVID-19 igen bliver sundhedsmæssigt forsvarlig at inddrage borgerne i én eller anden form, hvilket i den nuværende situation ikke nødvendigvis kan ske i form af et borgermøde. Fagenheden vil dog nedsætte en følgegruppe, da der er gode erfaringer med dette fra projekterne ved Veddum Kær og ved Handest Hede.

Beslutning

 Godkendt.

Bilag

01.02.05-P00-6-20